os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

Eksperyment

WDRAŻAMY

Eksperyment pedagogiczny

Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję i wyraził zgodę na realizację w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu eksperymentu pedagogicznego, który nazwaliśmy „Uczeń samodzielny i odpowiedzialny za swój rozwój. Indywidualizacja procesu nauczania w liceum ogólnokształcącym.”.

Cele eksperymentu

ŚWIADOMY WYBÓR

Rozwijanie przez uczniów umiejętności dokonywania świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za swoje wybory i decyzje.

MOTYWACJA

Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki.

INDYWIDUALIZACJA

Indywidualizacja procesu kształcenia.

Założenia eksperymentu

Uczeń rozezna w klasie pierwszej Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (PSLO), które przedmioty będą rozwijały jego naturalne zdolności i pozwolą na wybór kierunku studiów.

WYBÓR

W czerwcu klasy pierwszej uczeń dokona wyboru dwóch lub trzech przedmiotów, które będzie kontynuował na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej.

SAMOOCENA

Uczeń będzie rozwijał umiejętność oceny swoich osiągnięć edukacyjnych poprzez przystąpienie dwa razy w roku do sprawdzianów semestralnych z przedmiotów kończących się maturą.

PLANOWANIE

Uczeń będzie kształtował umiejętność planowania własnej nauki poprzez zastosowanie oceniania punktowego promującego różnorodność aktywności.

PRIORYTETY

Uczeń nauczy się planowania swojej pracy w ciągu roku szkolnego oraz ustawienia hierarchii ważności swoich wyborów.

Czas trwania

Eksperymentem zostanie objętych pięć kolejnych roczników uczniów w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 rozpoczynających naukę w liceum i realizujących ją przez cztery lata do uzyskania matury.

1

PIĘĆ ROCZNIKÓW

2

NAUKA W LICEUM

3

UZYSKANIE MATURY

Sposób realizacji eksperymetu

WIĘCEJ
Skip to content