os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

RODO – Pracownicy szkoły

RODO – Pracownicy szkoły

Administrator Danych Osobowych:
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań ( zwanego dalej Zespołem Szkół)

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(PRACOWNICY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. os.
  Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań, email: szkola-poznan@salezjanie.pl, tel. +48 (61) 875-62-30;
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Czarnecki, e-mail: tomasz.czarnecki@doit.biz.pl;
 • Dane osobowe pracowników będą przetwarzane:
  a) na podstawie zgody na powiadamianie na okoliczność wypadku oraz kontaktowania się w sprawach służbowych
  na prywatny adres mailowy lub prywatny numer telefonu oraz na przetwarzanie wizerunku w związku z
  działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w przypadku wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Szkół oraz kiedy przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia szczególnych obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
  w tym w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do wyżej
  wymienionych ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
  d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zespół Szkół, w tym w związku
  ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Zespołu Szkół,
  prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a
  osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach
  zagrożenia zdrowia i życia (art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
 • Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy
  udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US, ZUS), a
  także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania;
 • Dane osobowe pracowników ustalające uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń
  społecznych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przechowywane są
  przez 50 lat. Pozostała dokumentacja finansowa i organizacyjna Zespołu Szkół zawierająca dane osobowe
  przechowywana jest przez 5 lat, monitoring wizyjny przez okres 3 miesięcy.
 • Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa nawiązania stosunku pracy i/lub
  zawarcia umowy cywilno-prawnej. Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak
  zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć;
 • Pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści wymienionych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem;
 • W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
  profilowania;
 • Dane osobowe pracowników Zespołu Szkół nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
  międzynarodowych;
 • Pracownikom, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych
  osobowych narusza przepisy RODO.
Skip to content