os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

RODO – Uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni

RODO – Uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni

Administrator Danych Osobowych:
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań ( zwanego dalej Zespołem Szkół)

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UCZNIÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż:

 • Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych, jest Zespół Szkół Salezjańskich w
  Poznaniu z siedzibą przy ul. os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań, e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl,
  tel. +48 (61) 875-62-30;
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Czarnecki , e-mail: tomasz.czarnecki@doit.biz.pl;
 • Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane:
  a) na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w
  celu promowania działalności Zespołu Szkół oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału
  w zajęciach dodatkowych, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Szkół, w tym w związku z realizacją celów
  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
  systemie oświaty i z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z innych ustaw i aktów wykonawczych
  dotyczących oświaty, tj.: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu
  nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i
  opieki pielęgniarskiej, realizacja zadań z zakresu BHP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zespół Szkół, w tym w związku
  ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Zespołu Szkół,
  prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów i w związku z tym prowadzenia ewidencji
  uczniów na potrzeby procesów nauczania oraz realizacji zadań z zakresu BHP (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  e) w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a
  osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach
  zagrożenia zdrowia i życia ( art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
 • Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, Ministerstwu Edukacji Narodowej (System
  SIO) oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np.
  policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania;
 • Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty
  oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W szczególności księga uczniów
  przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat od ukończenia Szkoły, dziennik
  lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat. Pozostała dokumentacja finansowa i organizacyjna Zespołu Szkół zawierająca
  dane osobowe przechowywana jest przez 5 lat, monitoring wizyjny przez okres 3 miesięcy;
 • Niepodanie danych określonych przepisami prawa oświatowego spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki
  oświatowej związanych z procesem edukacji ucznia. Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest
  dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały zostać zebrane, lecz nie
  wpłynie to na realizację głównych zadań Szkoły względem ucznia;
 • Rodzicom, prawnym opiekunom i uprawnionym uczniom przysługuje prawo dostępu do treści wymienionych danych
  osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
  profilowania;
 • Dane osobowe uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państw trzecich ani do
  organizacji międzynarodowych;
 • Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia oraz uprawnionym uczniom, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu
  nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
Skip to content